Antagna den 3 april 1982 vid konstituerande Båtdag (årsmöte).

Ändrade: februari 1988, februari 1996, mars 2004, mars 2013, mars 2014, mars 2015 och mars 2017.

§ 1 Namn och verksamhetsområde

Dalarnas Båtförbund, förkortat DBF bildat den 3 april 1982, är en allmännyttig ideell sammanslutning för båtklubbar i Dalarna.

§ 2 Riksorganisation

Förbundet ingår som regionalt Båtförbund i Svenska Båtunionen, förkortat SBU.

§ 3 Målsättning och ändamål

 • Förbundets målsättning och ändamål är att:
 • vara regionalt organ för SBU och därmed verka i enlighet med dess målsättning.
 • vara regional remissinstans och rådgivande organ i frågor som rör det rörliga friluftslivet på älv och sjö.
 • gentemot länsmyndigheten i Dalarna föra de i Förbundet organiserade medlemmarnas gemensamma talan.
 • stödja och samordna medlemmarnas strävan att skapa god båtkultur, miljö, sjövett och sjösäkerhet.
 • stödja och samordna medlemmarnas intressen i frågor som rör småbåtshamnar, uppläggningsplatser, farleder och liknande.
 • stödja och samordna utövandet av tävlingar, ungdomsverksamhet, utbildning, båtradioverksamhet och sjösportsträffar.

§ 4 Medlemskap

 • Som medlem i Förbundet kan antagas organisation som inom Förbundets verksamhetsområde bedriver verksamhet som är förenlig med Förbundets stadgar.
 • Organisation som önskar inträde i Förbundet skall skriftligen ansöka om detta hos Förbundsstyrelsen och därutöver förete stadgar och övriga uppgifter som Förbundet infodrar.
 • Inträde i Förbundet beslutas av Förbundsstyrelsen. Medlemskap medför ansvar att fullgöra det som finns upptaget i dessa stadgar.
 • Vid uppenbar försummelse att fullgöra sina åligganden kan medlem uteslutas ur Förbundet och därmed ur SBU. Beslut om uteslutning kan ske på antingen Förbundets årsmöte eller extra möte.
 • Medlem som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen anmäla detta med motivering till Förbundsstyrelsen. Utträde ur Förbundet beslutas av Förbundsstyrelsen.

§ 5 Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är:

 • Förbundets årsmöte
 • Förbundets extra möte
 • Förbundets styrelse

§ 6 Rådgivande organ

 • Förbundets rådgivande organ är Förbundsrådet, som inkallas av Förbundsstyrelsen.
 • Förbundsrådet utgörs av en representant från varje ansluten klubb som ej är med i Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens ledamöter, suppleanter samt valda ansvariga, skall närvara vid Förbundsrådet.

§ 7 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§ 8 Uppgifter och avgifter

 • Medlems uppgifter enligt särskild blankett skall inlämnas till Förbundet senast 15 januari.
 • Medlem skall i samband med sitt årsmöte sända verksamhetsrapport till Förbundet.
 • Fastställda avgifter skall inbetalas till Förbundet senast 30 april.
 • Avgift som fastställes av Förbundets årsmöte året före, beräknas på medlems totala medlemskap enligt senaste årsredovisningen. Vid antagande av ny medlem, erläggs den gällande årsavgiften. Avgiften reduceras med 1/12 för varje påbörjad månad som gått på året.

§ 9 Revision

Förbundets förvaltning granskas av två revisorer, vilka jämte en suppleant utses av årsmötet. Revisorerna har en mandattid på två år och väljes vartannat år vardera. Suppleanten har ett års mandattid.

Kassören skall överlämna räkenskaperna för revision senast 31 januari. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§ 10 Årsmöte

 • Förbundets årsmöte skall hållas före mars månads utgång.
 • Årsmötet kan uppdelas i en beslutande och en informerande del.
 • Kallelse sänds senast fyra veckor före årsmötet.
 • Motioner skall vara Förbundsstyrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
 • Årsmöteshandlingarna ska hållas tillgängliga på hemsidan senast två veckor innan årsmötet. Gäller ej motioner.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Anmälan av övriga frågor och fråga om årsmötet ska ta upp fråga till diskussion
 • Fastställande av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under det gångna året
 • Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
 • Val av styrelseledamöter enligt § 13:2
 • Val av ledamöter i kommittéer enligt § 14
 • Val av revisorer enligt § 9
 • Behandling av styrelsens propositioner
 • Behandling av inkomna motioner
 • Arvoden och övriga ersättningar
 • Avgift till Förbundet
 • Behandling av förslag till budget för kommande verksamhetsår
 • Behandling av förslag till årsprogram
 • Övriga frågor

§ 11 Extra Förbundsmöte

Extra förbundsmöte skall hållas då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av Förbundets medlemmar gör framställande härom med angivet skäl för framställan. Kallelse och föredragningslista sänds ut två veckor före extra Förbundsmöte med motivering till dess utlysande.

§ 12 Röstetal

Medlem äger vid årsmöte och extra Förbundsmöte en röst.

§ 13 Förbundets styrelse

1. Styrelsen åligger att:

 • representera Förbundet
 • vara Förbundets verkställande organ
 • förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet
 • då så befinns nödvändigt begära yttrande från SBU och medlemmar i Förbundet
 • förbereda plats och tid för Förbundets möten
 • upprätta verksamhetsberättelse
 • upprätta budgetförslag
 • förvalta Förbundets medel och bära ansvar för förbundets ekonomi
 • upprätta arbetsordning för tillfälliga arbetsgrupper med speciella uppgifter

2. Förbundsstyrelsens sammansättning

Skall bestå av 5 till 7 ledamöter jämte 2 suppleanter vilka väljs enligt följande:

 • Ordförande väljs för en mandattid på ett år – väljs varje år
 • Övriga ledamöter väljs för en mandattid på två år, där hälften väljs jämna årtal och den andra hälften väljs udda årtal
 • Suppleanterna väljs för en mandattid på ett år – väljs varje år

3. Firmateckning

Förbundets firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av ordförande, sekreterare och kassör var för sig. Kassören äger ensam rätt att förfoga över Förbundets bank, postgiro och andra kontotillgodohavanden.

4. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 14 Kommittéer

Inom förbundet bör finnas följande kommittéer med 1 års mandattid:

 • Valberedningskommitté Bestående av 3 - 5 personer som väljs av årsmötet, som även utser sammankallande. Kommittén bör ha god spridning inom länet. Valberedningens uppgifter är att förbereda och upprätta förslag på kandidater till styrelse och kommittéer. Personligen tillfråga kandidater samt till styrelsen lämna skriftligt förslag i så god tid att förslaget kan biläggas kallelsen till årsmötet.
 • Ungdomskommitté
 • Säkerhetsbesiktningskommitté
 • Försäkringskommitté
 • Miljökommitté
 • IT-kommitté

Sammankallande i kommittéerna samt ev. övriga kommittéer och arbetsgrupper tillsättes av Förbundsstyrelsen.

§ 15 Beslut och val

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar föreskriven. Avgörandet sker genom öppen omröstning utom i de fall vid val någon fodrar sluten sådan. Vid fall av lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

§ 16 Stadgeändring

Ändring av Förbundets stadgar beslutas av ordinarie årsmöte. 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets gillande. Förslag till ändring av stadgar skall anges i kallelse och dagordning till årsmötet.

§ 17 Förbundets upplösning

 • Förslag om Förbundets upplösning skall för att tas upp till behandling väckas av minst 1/3 av Förbundets medlemmar. Ärendet skall handläggas vid två på varandra följande Förbundsmöten, varav ett skall vara årsmöte.
 • För att beslut om upplösning skall vara giltigt, skall det fattas med 3/4 majoritet vid båda tillfällena av närvarande röstberättigade medlemmar.
 • Vid upplösning av Förbundet skall eventuella tillgångar överlämnas till medlemsklubbarna efter deras medlemsantal.
© 2022 Dalarnas Båtförbund.